FÜR SIE      SALE-A-BRATE      FÜR IHN

Regulamin kart podarunkowych

Regulamin Karty Podarunkowej

KAZAR STUDIO GIFT CARDI. DEFINICJE

 

 1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

1) „Wydawca” - Kazar Group Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), ul. Lwowska 154, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000132965, NIP 7951532361, REGON 651500282, o kapitale zakładowym w wysokości 150.000 zł;

2) „Salon” - znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklep firmowy i outletowy Wydawcy oferujący Towar, z wyłączeniem Sklepu Internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://kazarstudio.com/pl/pl/znajdz-salon/;

3) „Karta Podarunkowa Kazar Studio Gift Card” lub „Karta Podarunkowa” - bon towarowy na okaziciela w formie karty, wydany przez Wydawcę i dostępny w Salonach, uprawniający Użytkownika do zakupu Towaru w Salonach do maksymalnej kwoty odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Kazar Studio Gift Card;

4) „Nabywca” - osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej;

5) „Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej przedstawiający ją do realizacji w Salonie;

6) „Towar” - przedmiot lub przedmioty oferowane przez Wydawcę do bieżącej sprzedaży w Salonach;

7) „Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej dostępny w Salonach.

 1. Określenia użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.


II.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Podarunkowych.
 2. Karta Podarunkowa może być zrealizowana w Salonie w celu zakupu Towarów.
 3. Karta Podarunkowa może być realizowana wielokrotnie do momentu wykorzystania początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej lub upływu terminu ważności Karty Podarunkowej.
 4. Wydawca zastrzega sobie uprawnienie do wydawania Kart Podarunkowych obejmujących produkty lub grupy produktowe wskazane przez Wydawcę spośród Towaru lub możliwych do realizacji w Salonie lub Salonach wskazanych przez Wydawcę, co powoduje, że taka Karta Podarunkowa będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie w zakresie tych produktów lub grup produktowych, które zostały wskazane przez Wydawcę, lub wyłącznie w tym Salonie lub Salonach, które zostały wskazane przez Wydawcę.   
 5. Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej Aktywacji. Data Aktywacji Karty Podarunkowej oraz okres ważności Karty Podarunkowej wskazane są na rewersie Karty Podarunkowej Kazar Studio Gift Card oraz na wydruku niefiskalnym otrzymywanym od Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 6. Korzystanie z Karty Podarunkowej jest możliwe wyłącznie po Aktywacji i w okresie ważności Karty Podarunkowej, a z upływem okresu ważności Karty Podarunkowej prawo to wygasa. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują względem Wydawcy roszczenia o zwrot aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej niezrealizowanej do momentu upływu okresu ważności Karty Podarunkowej.
 7. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.
 8. Doładowanie Karty Podarunkowej przez Użytkownika (zwiększenie jej wartości) nie jest możliwe.
 9. Wydawca jest odpowiedzialny dostarczyć Nabywcy Kartę Podarunkową wolną od wad fizycznych i prawnych. Wydawca ponosi odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 

III. WYDANIE I AKTYWACJA KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w złotych polskich w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę.
 2. Karta Podarunkowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 100,00 zł; 200,00 zł; 300,00 zł; 400,00 zł; 500,00 zł; 600,00 zł; 700,00 zł; 800,00 zł; 900,00 zł; lub 1.000,00 zł;
 3. Zapłata za Kartę Podarunkową może nastąpić za pomocą każdego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie.
 4. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej oraz innych bonów wartościowych Wydawcy.
 5. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Karty Podarunkowej oraz do przyjmowania Karty Podarunkowej do realizacji w Salonie po spełnieniu warunków opisanych w Regulaminie.
 6. Wydanie Nabywcy Karty Podarunkowej następuje w Salonie bezpośrednio po dokonaniu Aktywacji.
 7. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca otrzyma od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, jako potwierdzenie dokonania wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.
 8. Wydawca aktywuje Kartę Podarunkową (“Aktywacja”) bezpośrednio po otrzymaniu środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.3 lub bezpośrednio po otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności, mającej za przedmiot przekazanie środków pieniężnych wskazanych w Punkcie III.3.
 9. Karta Podarunkowa wyposażona jest w numer, kod PIN i kod kreskowy oraz hologram zabezpieczający przed jej sfałszowaniem. Przy wydaniu Karty Podarunkowej Nabywca powinien sprawdzić, czy zdrapka, pod którą ukryty jest PIN, nie jest uszkodzona.


IV.  ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

 1. Do realizacji będzie przyjmowana wyłącznie Karta Podarunkowa, która jest aktywna, ważna i nieuszkodzona, a także posiada wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 2. Użytkownik realizuje Kartę Podarunkową przez przedstawienie jej personelowi Salonu oraz zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem zakupu Towaru.
 3. Realizując Kartę Podarunkową, Użytkownik może żądać wyłącznie tego Towaru, który jest aktualnie dostępny w Salonie z zastrzeżeniem Punktu II.3 Regulaminu.
 4. Z chwilą ustalenia aktualnej wartości nominalnej Karty Podarunkowej i ustalenia, że Karta obejmuje swoim zakresem - przypisanym jej przez Wydawcę - produkt lub grupę produktową oraz Salon - wybrane przez Użytkownika, a także ustalenia, że wystarcza ona na pokrycie ceny wybranego Towaru lub względnie po rozliczeniu różnicy w innej formie płatności w sposób wskazany poniżej, Wydawca zalicza Kartę Podarunkową na poczet ceny i pomniejsza aktualną wartość nominalną Karty Podarunkowej o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej.
 5. Aktualną wartością nominalną Karty Podarunkowej jest początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej pomniejszona o wartość Towaru zakupionego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej. Wartość Towaru każdorazowo wyznacza cena detaliczna Towaru, będącego przedmiotem transakcji z użyciem Karty Podarunkowej, obowiązująca w Salonie, w chwili realizacji tego prawa.
 6. W przypadku, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika w ramach realizacji Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić odpowiednio z pomocą każdego wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę w Salonie z zastrzeżeniem Punktu III.4.
 7. Użytkownik może okazać do realizacji kilka Kart Podarunkowych w celu zsumowania aktualnej wartości nominalnej Kart Podarunkowych.
 8. Po rozliczeniu transakcji w sposób opisany powyżej pracownik Salonu zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową i wydaje zakupiony Towar, chyba że aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej po przeprowadzeniu transakcji wynosi 0,00 złotych - wtedy pracownik zwraca Użytkownikowi Kartę Podarunkową, a Użytkownik winien w taki sposób postąpić z Kartą Podarunkową, aby uniemożliwić jej odczytanie i ponowne użycie.
 9. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość Towaru nabywanego przez Użytkownika przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej lub wyżej wskazana wartość Towaru jest niższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej. Aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej pozostała po transakcji dokonanej z wykorzystaniem Karty Podarunkowej może być wykorzystana przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej. 
 10. Użytkownik może w każdym czasie sprawdzić okres ważności, aktualną wartość nominalną oraz informacje dotyczące zakresu możliwości korzystania z Karty Podarunkowej w Salonie po okazaniu pracownikowi Salonu Karty Podarunkowej.
 11. Karta Podarunkowa może być zrealizowana przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową w Salonie. Karta Podarunkowa uprawnia do jej realizacji każdorazowego Użytkownika, bez konieczności weryfikacji jego tożsamości lub uprawnień do realizacji Karty Podarunkowej.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji transakcji z wykorzystaniem Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

1) upływu okresu ważności Karty Podarunkowej;

2) gdy aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej wynosi 0,00 złotych;

3) uszkodzenia Karty Podarunkowej w sposób uniemożliwiający odczytanie danych zapisanych    na Karcie Podarunkowej - Wydawca ma obowiązek przeprowadzić co najmniej dwie próby  odczytania Karty Podarunkowej;

4) skutecznego zastrzeżenia Karty Podarunkowej;

5) gdy w Salonie wystąpiła awaria uniemożliwiająca odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej lub przeprowadzenie transakcji przy użyciu Karty Podarunkowej - w czasie trwania takiej awarii lub w czasie trwania czynności, mających na celu przywrócenie możliwości odczytania danych na Karcie Podarunkowej lub przywrócenie możliwości przeprowadzenia transakcji. 

V.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

 1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty Podarunkowej przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Karty Podarunkowej.
 2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Karty Podarunkowej niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Karty Podarunkowej.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika osobom trzecim danych dostępowych do konta Karty Podarunkowej, jak również nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, którym Użytkownik udostępnił dane lub dostęp do konta.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Karty Podarunkowej przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w posiadanie Karty Podarunkowej), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy Kartę Podarunkową w Salonie, chyba że Wydawca wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej, tj. w przypadku wykorzystania Karty Podarunkowej po jej uprzednim zastrzeżeniu o którym mowa w Punkcie VIII.3 Regulaminu.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową, która została utracona (w tym zniszczona lub skradziona) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, chyba że Karta Podarunkowa została zastrzeżona zgodnie z Punktem VIII.3 Regulaminu. W takim przypadku Wydawca unieważnia zastrzeżoną Kartę Podarunkową i wydaje nową Kartę Podarunkową o równowartości zastrzeżonej Karty Podarunkowej w chwili jej zastrzeżenia.

 


VI.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartą Podarunkową będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia u Wydawcy pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 2. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać na adres Biura Obsługi Klienta Wydawcy: Kazar Group Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, Przemyśl 37-700 z dopiskiem „Reklamacja” za pośrednictwem listu lub poczty elektronicznej, na adres bok@kazar.com.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, gdy Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę wydania Karty Podarunkowej, numer Karty Podarunkowej, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także wskazanie przez Użytkownika, preferowanego przez Użytkownika sposobu poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Wydawcy, na koszt Wydawcy, reklamowaną Kartę Podarunkową oraz dowód jej zakupu, np. wydruk potwierdzający nabycie Karty Podarunkowej, wydruk z karty płatniczej z której zapłacono za Kartę Podarunkową lub inny dowód.  
 4. Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji zamieszczonego na stronie internetowej pod adresem https://kazarstudio.com/pub/media/files/docs/Formularz_reklamacyjny.pdf. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Użytkownik nie musi korzystać, ani się nim kierować.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Nabywca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu wad lub niezgodności Towaru z umową.


VII.  ZWROT KARTY PODARUNKOWEJ I ZWROT TOWARU

 1. Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi.
 2. Karta Podarunkowa podlega wymianie, naprawie, roszczeniu o obniżeniu ceny lub zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Karty Podarunkowej w zakresie ujawnienia się wady Karty Podarunkowej w rozumieniu i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o Kartę Podarunkową oraz zwrotu Karty Podarunkowej lub odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru i zwrotu Towaru lub obniżenia ceny Towaru nabytego w Salonie z wykorzystaniem Karty Podarunkowej, zwrot ceny Karty Podarunkowej lub Towaru lub części ceny Karty Podarunkowej lub Towaru w związku z jej obniżeniem tejże ceny nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że zgodzi się on wyraźnie na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami- w tych kwotach, które były uiszczone za Kartę Podarunkową lub Towar danym sposobem zapłaty.   
 4. W przypadkach wskazanych w Punkcie VII.2 i VII.3 - w sytuacji, gdy zwrot w całości lub części dokonywany jest na Kartę Podarunkową - Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości odpowiadającej cenie zwróconego Towaru lub części ceny Towaru, o którą obniżono pierwotną cenę Towaru. Wydanie nowej Karty Podarunkowej nastąpi wedle wyboru Użytkownika w sposób wskazany w Punkcie III.6, Punkcie III.7 oraz Punkcie III.8 Regulaminu. W przypadku wydania nowej Karty Podarunkowej do Karty Podarunkowej przypisany zostanie okres ważności 12 miesięcy. W sytuacji, w której zwrotem nie są objęte wszystkie Towary nabyte przy użyciu Karty Podarunkowej, wówczas Użytkownik może wskazać Wydawcy sposób zwrotu ceny Towaru, jednak uprawnienie to przysługuje wyłącznie w ramach kwot, które były uiszczone danym sposobem zapłaty.


VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Nabycie lub realizacja Karty Podarunkowej są jednoznaczne z akceptacją doręczonego przed zawarciem umowy Regulaminu.
 2. Nabywca Karty Podarunkowej jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, któremu przekazuje Kartę Podarunkową o treści niniejszego Regulaminu.
 3. Nabywcy przysługuje prawo zastrzeżenia Karty Podarunkowej. Zastrzeżenie następuje poprzez kontakt z Wydawcą pod numerem tel.: +48 16 677 60 00 lub adresem mailowym: bok@kazar.com.
 4. Karty Podarunkowe pozyskane z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
 5. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, a w szczególności nie jest kartą kredytową, debetową, bankomatową ani kartą płatniczą.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie w siedzibie Wydawcy oraz w Salonach.
 8. Wydawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmiany i dacie wejścia w życie zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie w Salonie wiadomości o zmianie, dacie zmiany i treści zmiany Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.09.2020 roku i obowiązuje w odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych w i po wyżej wskazanej dacie. W odniesieniu do Kart Podarunkowych aktywowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu z dnia 11 stycznia 2017 r. dostępnego pod adresem https://www.kazar.com/pl/sklep/karta-podarunkowa/regulamin.html.
 10. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Kart Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. O zakończeniu programu Kart Podarunkowych Użytkownicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w sposób określony w Punkcie VIII.8. Użytkownicy Kart Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
 11. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 12. Użytkownik posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
 13. W rozwiązaniu indywidualnego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 14. Użytkownik będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Wydawcą:

1)   zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między Użytkownikiem a Wydawcą przez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu,

 

2)   uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie: www.wiih.rzeszow.pl. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.
 3. Użytkownik posiadający status Konsumenta może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.


Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wydawca  wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.
 2. Komunikacja Nabywcy i Użytkownika z Wydawcą winna odbywać się w następujący sposób:

1) w formie pisemnej na adres pocztowy Wydawcy:

Kazar Group Sp. z o.o.
ul. Lwowska 154
37-700 Przemyśl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer:

BIURO OBSŁUGI KLIENTA: +48 16 677 60 00, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 21:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik);

3) w formie komunikacji wysłanej pocztą elektroniczną na adres: bok@kazar.com